top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

Az AnnPhotos tulajdonosa, Imre-Benke Annamária vagyok.

Figyelmet fordítok a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóimnak érdekei ne
sérülhessenek.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében eldönthetik, mely adataikat osztják meg az AnnPhotos oldallal.

Adatkezelő neve: Imre-Benke Annamária 
Címe: 7501 Siget in der Wart, Siedlungsstrasse 1/4
E-mail címe: annphotos.annamaria@gmail.com

Személyes adatok megadása, módosítása, törlése.

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Azokat az AnnPhotos kizárólag az itt meghatározott céllal és módon használja fel. Az adatkezelés jogalapja a képmást tartalmazó felvételek elkészítése és tárolása tekintetében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezésének a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, illetve b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, az ajánlatkérés elküldésével, illetve a hozzászólás önkéntes küldésével adja meg.

Az AnnPhotos weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is
megtekintheti, vannak azonban olyan plusz szolgáltatások (például: árajánlat
kérés), amelyek igénybevételéhez mindenképpen szükséges bizonyos adatok
megadása. A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott
adatok:
* név
* e-mail cím

Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott
adatok megfelelőségéért az azt megadó személy felel.

Amennyiben Felhasználó szükségét érzi, előzetesen megadott személyes adatai
az annphotos.annamaria@gmail.com e-mail címen keresztül módosíthatóak. Ugyanezen elérhetőségeken kérheti azok végleges törlését is, vagy tájékoztatást a kezelt személyes adatairól.

Gyermekek jogai

Az AnnPhotos  nem értékesíti termékeit és szolgáltatásait gyermekek
számára. Amennyiben az AnnPhotos  tudomására jut, hogy weboldalán
gyermekkorú személy adatait adták meg, mindent megtesz azért, hogy mielőbb
törölje ezen adatokat. Amennyiben egy szülő kéri gyermeke vonatkozásában az
adatok törlését azt megelőzően, hogy az AnnPhotos felfedezte és törölte
volna az adatokat, természetesen eleget tesz ennek a kérésnek.

Az AnnPhotos a kiskorúakról készített fényképeket minden esetben
szülői (törvényes képviselői) hozzájárulásával használja fel a GDPR rendeletben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Természetes személyről készített képmás

A GDPR rendelet szerint személyes adat az azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
A GDPR rendelet szerint adatkezelés a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
A fentiek alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak, a fényképfelvétel
elkészítése, tárolása nyilvánosságra hozatala pedig adatkezelésnek minősül,
amihez – külön törvényi felhatalmazás hiányában – az előzőek szerint
szerződéses kapcsolat, illetve az érintett hozzájárulása szükséges.

Az AnnPhotos minden esetben az érintett személy hozzájárulásával
használja fel az általa készített fényképeket, és mindaddig tárolja, míg céljait
szolgálja, illetve abban az esetben is törli, ha erre írásban az érintett személy kéri.
A fentiek mellett az adatok kezelésének tartalma nem haladja meg a a kezelt
adattal kapcsolatban a polgári jogi igényérvényesítésre nyitva álló idő tartamát.
A GDPR rendelet szerint 9. cikk (1) bekezdése szerint az adatok különleges
kategóriáját képezik a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az AnnPhotos nem kezel különleges adatot, az elkészített képmások
kezelésének célja kizárólag az érintett által kezdeményezett – a képmás
előállítására és kezelésére irányuló – szerződés teljesítése, illetve a lentiek szerinti
üzletszerzés, üzletfejlesztés, azokat semmilyen körülmények között nem
használja az érintett egyedi azonosítására. Amennyiben az AnnPhotos 
birtokába bármely módon az adatok különleges kategóriája szerinti adat kerül,
azt haladéktalanul törli.

Az adatkezelés célja, felhasználása és közzététele

Az AnnPhotos a megadott adatokat a felhasználó által kért árajánlatok
elküldése, azok személyre szabhatósága érdekében kéri és használja fel.
A hozzászólásokhoz megadott e-mail címeket és neveket az AnnPhotos kizárólag a weboldal biztonsága érdekében kéri, azokat semmilyen további
céllal nem használja.
Az adatokat kizárólag levelezésében és az ajánlatokban tárolja. Nem tart fent
önálló adatbázist. A Felhasználók által megadott személyes adatokat
az AnnPhotos közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és
engedélyadását követően használhatja. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama
az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, vagy addig az
időtartamig terjed, ameddig az érintett kifejezetten hozzájárult.

Az AnnPhotos a weboldal látogatottságának növelése és
üzletfejlesztésének érdekében a Google Analytisc-ben statisztikai adatokat gyűjt
Felhasználóiról. Ezeket nem adja ki harmadik félnek és nem használja fel más
célra.
Az AnnPhotos a Felhasználó személyes adatait minden esetben az
Adatvédelmi Nyilatkozatnak, az előzetes tájékoztatásnak és engedélynek
megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek nem adja ki.
Az AnnPhotos weboldala a Felhasználók széleskörű tájékoztatása
érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az AnnPhotos arra törekszik, hogy kizárólag olyan oldalakhoz kapcsolódjon, melyek
betartják minőségi elvárásait és elkötelezettek a személyiségi jogvédelem iránt.
Ugyanakkor az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért nem vállal
felelősséget.

Amennyiben az AnnPhotos tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó
* harmadik személy személyes adatait adja meg
* az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett
személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon
használ fel
* az oldal használata során kárt okoz
megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró
hatóságokat segítse.

Amennyiben a Felhasználó harmadik fél személyes adatait adja meg vagy
használja fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért. A weboldalon megadott
személyes adatok felhasználhatók bírósági vagy más hatósági idézés, felhívás,
megkeresés alapján.

Cookie-k

A „cookie” egy olyan kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a Felhasználó
merevlemezén. Az AnnPhotos arra használja a cookie-kat, hogy
átfogóbb képet kaphasson oldala látogatottságáról és Felhasználói érdeklődési
köréről, ezzel együtt pedig megkönnyítse a weboldalon történő tájékozódást.
Mindezt azzal a céllal teszi, hogy weboldalát és szolgáltatásait minél jobban a
Felhasználók igényeire szabja. A megfigyeléseket során a Felhasználók személyes
adatai azonosíthatatlanok maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezésben
elfogadja a „cookie”-kat, de a biztonsági beállítások módosításával elutasíthatja
ezeket.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad,
amíg a Felhasználó igényeinek kiszolgálása szükségessé teszi, vagy Felhasználó
nem kéri azok törlését, de legfeljebb az adott adattal összefüggésben
érvényesíthető polgári jogi igény érvényesítésének határidejéig.
Az összegyűjtött adatok biztonsága
Az AnnPhotos törekszik arra, hogy személyes adatait és azok minőségét
védje.

Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Az AnnPhotos fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Erről Felhasználót
megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a
Felhasználók a megváltozott szabályzatot tudomásul veszik, ezen túlmenő
beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a GDPR rendelet, az Infotvz Avtv.,
valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes
adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság biztos
segítségét is.
A weboldalon található minden írásos és képi anyag Benke Annamária tulajdonát
képezi. Ezen anyagok nem másolhatók és nem felhasználhatók mindaddig, amíg
a felhasználó a tulajdonos beleegyezését nem kéri.
Az oldalon található képek és tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak.

Felvilágosítás
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján
bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es
Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 061-475 -186, 475-7100
Telefax: 061-269-1615

E-mail:adatved@obh.hu

bottom of page